Povoljno i stabilno stanje bezbjednosti za mjesec jul na podruju Policijske uprave Foa

Na?

elnikOdjeljenjapolicijeKruni?

Voislavjeistakaodajeujulumjesecu2018。

godineevidentirano37slu?

ajevanaru?

avanjajavnogredaimira。

Tomprilikomevidentiranoje40prekr?

aja,gdjeseogledapove?

anjeza21%uodnosunaistiperiodprethodnegodine,alidajetopove?

anjerezlultatodr?

anogfestivalazamladenaTjenti?

tu,odkogbrojaje30prekr?

ajapo?

injenoizoblastidrogaitoposjedovanjeiu?

ivanjeopojnihdroganajavnommjestu。

Prekr?

ajejepo?

inilo40lica,nijebiloevidentiranihmaloljetnikakaopo?

iniocaprekr?

aja。

Nijebiloevidentiranihprekr?

ajasapetivi?

elica。

Tako?

ejenagalsiodajeutokuturisti?

kasezonatedajenaporu?

jukojepokrivaPUFo?

avelikibrojstranihidoma?

ihturista,aidasuorganizovanijavniskupoviikojisuprotekliunajboljeredubezincidenata。

Na?

elnikKruni?

jeizjaviodajeumjesecujuluevidentirano39saobra?

ajnihnezgodaizoblastibezbjednostisaobra?

aja?

tojevi?

eza?

estnezgodailiza18,2%uodnosunaistiperiodprethodnegodine。

Odukupnogbrojasaobra?

ajnihnezgodasamojekodjednogvoza?

autvr?

enoprisustvoalkoholauorganizmu?

toiznosi2,5%kaouzorknastankanezgoda。

Evidentiranoje11saobra?

ajnihnezgodasanastradalimlicimai28samaterijalnom?

tetom。

Uposmatranomperioduevidentiranaje1saobra?

ajnihnezgodasapoginulimlicem,doksuevidentirane2saobra?

ajnenezgodesate?

kopovrije?

enimlicimai8salak?

epovrije?

enimlicima。

Zahvaljuju?

ikonstantnimaktivnostimapolicijskihslu?

benikauposmatranomperiodu2018。

godineizsaobra?

ajajeisklju?

eno62voza?

aod?

ega46zbogvo?

njepoduticajemalkohola,6zbogvo?

njeprijesticanjapravanaupravljanjemotornimvozilom,devetvoza?

azbogupravljanjamotornimvozilompoddejstvomdroga。

Tako?

e,izsaobra?

ajajeisklju?

eno20vozilaod?

egapetzbogistekaregistracijepreko30danai1izostalihrazloga,a14zbogtehni?

keneispravnosti,zaklju?

iojena?

elnikKruni?

Nakrajukonferencijena?

elnikKostovi?

jeuputioapelgra?

animapo?

tojeubrzopo?

etaknove?

kolskegodinedasvivoza?

iipja?

aciusaobra?

ajuaktivnou?

estvujuipo?

tujusaobra?

ajnepropisetenatajna?

inpomognunajmla?

imsugra?

animanasigurnomputuod?

koledoku?

e,dok?

epolicijskislu?

benicipreduzimatisvemjereiradnjenaregulisanjuikontrolisaobra?

aja。

Booking。

亚博电竞注册